สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 4/2566 โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ 1) พิจารณาการเพิ่มจำนวนผู้เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย, 2) รับทราบการดำเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2565, 3) รับทราบการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษา และ 4) รับทราบรายงานประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2