สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ 1) เพื่อพิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ 2) เพื่อพิจารณาร่าง ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2566 และ 3) เพื่อพิจารณาร่าง ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2