สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาผลการทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ, พิจารณาผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล และพิจารณาผลการศึกษาและผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ภายหลังการประชุม คณะกรรมการสภา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว รศ.ดร. นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ ซึ่งเป็นจารีตประเพณีทางภาคเหนือ เพื่อขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ณ ห้องประชุมโกศัยนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2