สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 6/2565 โดยมีวาระพิจารณาสำคัญ ได้แก่ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566