สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอนไลน์ การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวาระพิจารณาสำคัญคือ การกำหนดสถาบันที่รับผิดชอบงานตามเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ให้ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551