สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ