สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอรายชื่อฯ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกําหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวาระเพื่อพิจารณา คือ ดําเนินการคัดเลือกตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน ตามที่ อ.ก.ค.ศ. กําหนด และสรุปผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2