สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วย นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร นำโดย นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเชียงใหม่ ในการประชุมกลั่นกรองหลักสูตร ปรับปรุง ปี 2563 จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคน่าน สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยในภาคบ่ายมีคณาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ในการเข้าร่วมรับฟังผลการประชุมกลั่นกรองหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ทั้งนี้การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา