สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2567 การประชุมผ่านระบบออนไลน์ มี ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ โดยการประชุมมีวาระพิจารณาสำคัญ คือ เพื่อพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2567 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 2) หลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 3) หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 4)หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ และ 5) หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคแพร่