สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความถูกต้องผลการศึกษา (ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความถูกต้องผลการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณาผลการเรียนและผลคะแนนเฉลี่ยสะสมนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 14 หลักสูตร ณ ห้องประชุมโกศัยนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2