สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมกลั่นกรอง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี (2566 – 2570)

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรอง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนนำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และคณะกรรมการสภาสถาบันฯ พิจารณาต่อไป