สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมกลั่นกรองผลงาน การประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองผลงาน การประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อกลั่นกรองผลงานบทความวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ที่ส่งเข้าร่วมประกวดในงานการประชุมวิชาการฯ โดยจะดำเนินการในวันที่ 22 – 23  มีนาคม 2566 ต่อไป