สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

อบรม “พัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสู่ smart โชว์ห่วย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรม “พัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสู่ smart โชว์ห่วย” วิชาการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้าปลีกให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ธนากร ปักษา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.สวนดุสิต และ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว อาจารย์ ม.สวนดุสิต เป็นวิทยากรให้การอบรม และได้รับเกียรติจาก นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรม