สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน รับมอบอุปกรณ์นิวแมติกส์และลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษา

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 นายปัญญา พลเมืองดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน พร้อมด้วยหัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ครูผู้รับผิดชอบการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมพิธีลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษา กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์นิวแมติกส์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานย่อย อยู่ในเขตอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้ง โรงงานผลิต สำนักงานและคลังสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง ในการนี้ทางบริษัทได้มอบชุดอุปกรณ์นิวแมติกส์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคน่าน รวมมูลค่า 1,063,404 บาท
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบชุดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาในสังกัด อีกทั้งการให้โอกาสนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ด้วยดีเสมอมา ในความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมกันพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
Cr.Photo อ.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วท.น่าน