สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและหัวหน้าแผนกวิชา

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศรากร  บุญปถัมภ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อพิจารณาเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 และการพิจารณาคัดเลือกผู้แสดงความจำนงขอรับการประเมินของครูพิเศษสอนโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การพิจารณาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย