สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินและการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อคัดกรอง นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวพิศมัย ต๊ะวิโล หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน คณะครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว และคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินและการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อคัดกรอง นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน