สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) จำนวน 53 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) จำนวน 65 คน โดยมี นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธี นายประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมคำมอกหลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา