สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (ภายในวิทยาลัยเทคนิคพะเยา)
355 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel. 054-887088
งานประชาสัมพันธ์ / งานพัสดุ
งานหลักสูตร / งานทะเบียน / งานกิจการนักศึกษา
งานบริหารยุทธศาสตร์ / งานความร่วมมือ / งานวิจัย
งานบุคลากร / งานสารบรรณ / งานการเงิน / งานบัญชี
Fax. 054-887234
Website : www.ivenr2.ac.th
Email : ivenr2.ac.th@gmail.com