270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ข้อมูลครู/อาจารย์ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ข้อมูลครู/อาจารย์

วิทยาลัยสาขาวิชาตำแหน่งทางวิชาการชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวุฒิการศึกษาสูงสุดคุณวุฒิสาขาวิชาจบจากมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์ปรารถนา เชียงส่งปริญญาโทบช.ม.การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์โพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูลปริญญาโทศษ.ม.อาชีวศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์มัสรัตน์ แสงแก้วปริญญาโทบช.ม.การบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์วนิดา กุลสุปริญญาโทบช.ม.การบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์สุนิสา รัตนประยูรปริญญาโทบช.ม.การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์เกรียงศักดิ์ ดอนชัยปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์คมกริช แสงสุรินทร์ปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์นพรัตน์ งามพ้องปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์บัญญัติ พรมเลขปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์วีระเดช จองสุรียภาสปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคน่านสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์ชัชวาลย์ แสงแก้วปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคน่านสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์ชัยอดุลย์ เรียนสอนปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคน่านสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์ไชยรัตน์ สุวรรณอำไพปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคน่านสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์ธีรวัฒน์ ติ๊บอ้ายปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคน่านสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์มนตรี ธีรตระกูลปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์ชิโนรส สุทธิตานนท์ปริญญาโทค.อ.ม.ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์ประโยชน์ พูนกล้าปริญญาโทค.อ.ม.ไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์ประสาน ภัทรประสงค์ปริญญาโทค.อ.ม.ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์วิวัฒน์ อินทรมุสิกปริญญาโทค.อ.ม.ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจารย์สมยศ สุวรรณรัตน์ปริญญาโทค.อ.ม.ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่สาขาวิชาการบัญชีอาจารย์เกสร จงปัญญาวัฒน์ปริญญาโทบธ.ม.การบัญชีบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่สาขาวิชาการบัญชีอาจารย์จรัญ ตันมาปริญญาโทบธ.ม.การบัญชีบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่สาขาวิชาการบัญชีอาจารย์ประภาภรณ์ ธะนะวงศ์ปริญญาโทบธ.ม.การบัญชีบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่สาขาวิชาการบัญชีอาจารย์ศศิธร ชิณะวงค์ปริญญาโทบช.ม.การบัญชีมหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่สาขาวิชาการบัญชีอาจารย์สมาพร คิดศรีปริญญาโทบช.ม.การบัญชีมหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์ณธษา หุนานนทศักดิ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์ระเบียบ ศุขวิทย์ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิตการบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์สิริกร พรหมปิงกาปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิตการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์อรวรรณ ฉัตรจันทร์ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิตการบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์อรวรรณ ปันโนปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิตการบัญชีมหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ อาจารย์จีระวัฒน์ ยืนมั่นปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ อาจารย์วิบูลย์ เชี่ยวพานิชปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเครื่องกล(แขนงกระบวนการผลิต)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ อาจารย์ศักดิ์ดา สิมเสมอปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ อาจารย์ศุภกร จริงแล้วปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมการจัดการมหาลัยนเรศวร
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ อาจารย์สุวัจน์ ห้อธิวงศ์ปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์ธนิด ภัคธนาเดชาวงศ์ปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์นพดล คำเขียวปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์พงษ์เดช เรียนละหงษ์ปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์พรต ใจฉลาดปริญญาโทครุศาตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์สมนึก วันละปริญญาโทครุศาตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์กิตติศักดิ์ คำผัดปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ชัชวัลย์ วัฒนพันธุ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ชาตรี ชัยลอมปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ดำรงค์ สุพลปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์เรวัธ จิตจงปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์เอกชัย ไก่แก้วปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการรองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชรปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการอาจารย์นิภาพร กุลณาปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)อาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการอาจารย์ปนัดดา พึ่งศิลป์ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตโภชนศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการอาจารย์พิมพ์ณดา นนประสาทปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตโภชนศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการอาจารย์สิริรัตน์ มุขขุนทศปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการอาจารย์สุรีย์ ทองกรปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตโภชนศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์กฤตนัย ใหม่คามิปริญญาโทปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์คำนึง ทองเกตุปริญญาเอกปริญญาดุษฎีบัณฑิตวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์ปรีชา เรืองฉิมปริญญาโทปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์วิชัย กงพลนันท์ปริญญาโทปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์สิงห์คราน จินะเขียวปริญญาโทปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคน่านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์กัญญารัตน์ มณีกันธังปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์พรรณี เครือบุญราชปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยเทคนิคน่านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์วารีรักษ์ ทองอินต๊ะปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ศราวุฒิ แช่มช้อยปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์อมรรัตน์ วาระนุชปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์พีระพงษ์ ดวงสนิทปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ฤทัยชนก นาคะปริญญาโทศิลปศาตรมหาบัณฑิตการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์วชิราภรณ์ โลหะชาละปริญญาโทศิลปศาตรมหาบัณฑิตการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ศุภศานต์ รักสกุลปริญญาโทศิลปศาตรมหาบัณฑิตการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์เสาวคนธ์ อาทนิตย์ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์กฤษณ์ พรมวังปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์เจริญชัย โพกแปงปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตเทคโนโลยียานยนต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์ทวีศักดิ์ เมืองมูลปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์โยธิน แสงสง่าปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์อดิศักดิ์ ปลาตุ้ยปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตเทคโนโลยียานยนต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2