270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สำหรับ นักศึกษา – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

สำหรับ นักศึกษา

1. แบบคำร้องทั่วไป
2. แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
3. แบบคำร้องขอลงทะเบียน/ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
4. แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา
5. แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน
6. แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
7. แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
8. แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา
9. แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา
10. แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา
11. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 0
12. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade)
13. แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.)
14. แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง
15. แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
16. แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา