244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Uncategorized – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30104 – 2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า จัดทำโดย นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

Read more

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันการอาชีว

Read more

(ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศสถาบันก

Read more

ประกาศสถาบันฯเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ประกาศสถาบันการอาชีว

Read more

(ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องผลิตสื่อและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more