ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 30104 – 2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า จัดทำโดย นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย

Read more