รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600465 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ปีงบประมาณ 2560ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ 2563
● งวด 1● งวด 1● งวด 1● งวด 1
● งวด 2● งวด 2● งวด 2● งวด 2
● งวด 3● งวด 3● งวด 3● งวด 3
● งวด 4● งวด 4● งวด 4● งวด 4
● งวด 5● งวด 5● งวด 5● งวด 5
● งวด 6● งวด 6● งวด 6● งวด 6
● งวด 7● งวด 7● งวด 7● งวด 7
● งวด 8● งวด 8● งวด 8● งวด 8
● งวด 9● งวด 9● งวด 9● งวด 9
● งวด 10● งวด 10● งวด 10● งวด 10
● งวด 11● งวด 11● งวด 11● งวด 11
● งวด 12● งวด 12● งวด 12● งวด 12
ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2565ปีงบประมาณ 2566ปีงบประมาณ 2567
● งวด 1● งวด 1● งวด 1● งวด 1
● งวด 2
● งวด 3
● งวด 4
● งวด 5
● งวด 6
● งวด 7
● งวด 8
● งวด 9
● งวด 10
● งวด 11
● งวด 12