270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประวัติความเป็นมา – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประวัติความเป็นมา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เกิดจากการรวมตัวของสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน โดยอำศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ระบุว่า “สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมเข้าไว้ในสถาบันการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าด้วยกันในสถาบันอาชีวศึกษาสามารถทำได้โดยคำนึงถึงความร่วมมือที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555”
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีที่ตั้งสำนักงาน ภายในวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เลขที่ 355 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 และมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 9 แห่ง ได้แก่
    1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
    2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
    4. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
    5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
    6. วิทยาลัยเทคนิคแพร่
    7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
    8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
    9. วิทยาลัยเทคนิคน่าน