สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ให้กำลังใจคณาจารย์นำเสนอผลงานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้กำลังใจคณาจารย์นำเสนอผลงานวิชาการและร่วมแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัลฯ
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมชมและให้กำลังใจ คณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสานปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาแพร่ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการะดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย นำเสนอผลงาน การออกแบบและพัฒนาถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวนำ และนายชัชวาล แสงแก้ว และคณะ นำเสนอผลงาน การออกแบบและสร้างเครื่องเติมจุลลินทรีย์อัตโนมัติ ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม 3 จากสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นับเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผลงานของคณาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นอย่างยิ่ง ในการมุ่งมั่น พัฒนาผลงานทางด้านวิชาการควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนการสอนทางด้านสายอาชีวะต่อไป