270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ (CHE Curriculum Online : CHECO) – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ (CHE Curriculum Online : CHECO)

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในด้านการลดขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาหลักสูตรมากขึ้น โดยมีวิทยากรได้แก่ นายเอกลักษณ์ ประสงค์ใจ พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ) และนางจุฑารัตน์ ถวิลวิศาล พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านวิชาการศึกษา) ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2