สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย”

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกศัยนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย” วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจการเขียนบทความวิจัย โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ เป็นวิทยากร