270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
โครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

โครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีกำหนดการโครงการระหว่าง วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 วัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพและภาษาอังกฤษ ให้มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 โดยมี ดร.บรรจง ไชยรินคำ อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีและอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จากสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ณ ห้องประชุมน่านนที สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2