โครงการยกระดับการเรียนการสอนวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับการเรียนการสอนวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมโครงการได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลวิชาโครงงาน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโกศัยนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2