สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระยะที่ 3 “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร”

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกศัยนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระยะที่ 3 “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร” วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ได้แบ่งกลุ่มจัดทำมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามประเภทวิชา และในโอกาสนี้ได้หารือการจัดทำ (ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2567 ด้วย