270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสนอหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศพิจารณาหลักสูตร CHECO Online – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสนอหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศพิจารณาหลักสูตร CHECO Online

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายสถิตย์ ปริปุญณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รับฟังคำกล่าวรายงาน จาก นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และเป็นประธาน กล่าวเปิด โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสนอหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศพิจารณาหลักสูตร CHECO Online ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร
โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสนอหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศพิจารณาหลักสูตร CHECO Online สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นไปตามมติ ที่ประชุมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สกอ.) อีกทั้งเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาหลักสูตรมากขึ้น