270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
เทคนิคแพร่ เดินหน้าสาขาวิชาใหม่ ทำ MOU โรงพยาบาลแพร่ และสถานประกอบการชั้นนำ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

เทคนิคแพร่ เดินหน้าสาขาวิชาใหม่ ทำ MOU โรงพยาบาลแพร่ และสถานประกอบการชั้นนำ

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักแผนยุทธศาสตร์และความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร งานความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ในโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ณ ห้องนคราพาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา นำโดย นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ
นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการกำลังคนให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและโลกแห่งเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จึงพัฒนาวางแผนจัดทำหลักสูตรใหม่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสถานประกอบการ และผู้เรียนที่มีความสนใจ ได้แก่ สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ โรงพยาบาลแพร่ และสาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทำความร่วมมือกับ บริษัท นิสสัน นิวเจน มอเตอร์ จำกัด บริษัท เอ็มจีแพร่ จำกัด บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล จำกัด บริษัท แพร่มิตรประสาน ฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัท แพร่ยนตรการ มิตซู จำกัด โดยทั้งสองสาขามีแผนรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการได้ ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอขอบคุณสถานศึกษาที่ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและขอขอบคุณหน่วยงาน สถานประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี