สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2561

สอน.2จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2561 (10) เพื่อพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2561 (10) มีนายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธาน โดยมีวาระเพื่อพิจารณา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ซึ่งนำเสนอโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ พิจารณา ผลการเรียนและคะแนนเฉลี่ยสะสม นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 และ พิจารณา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ทั้งนี้ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ ณ ห้องประชุม 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2