previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
สัปดาห์แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและโลกนวัตกรรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

สัปดาห์แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและโลกนวัตกรรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดสัปดาห์แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและโลกนวัตกรรม โดย นายสาธิต สุทธธง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน มีการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรเกษตรและเทคโนโลยีอาหารปลอดภัยเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมให้แก่ผู้บริหาร ครู และ การสร้างโอกาสนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาเกษตรกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพร โพธิ์อยู่ ที่ปรึกษาคณบดี คณะบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และ ผู้อำนวยการมนูญ ใยบัวเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ณ หอประชุมคำมอกหลวง และ อาคารวิทยบริการ โดยมีระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563