สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

สอน.2 จัดประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 8/2561 ” พิจารณา ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต “

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดการประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 8/2561 (47) มี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธาน มีวาระเสนอเพื่อพิจารณาคือ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 , การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2557 และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2558 เป็น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2562 , อนุมัติผลการเรียนและคะแนนเฉลี่ยสะสมนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุม 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2