สอน.2 จัดตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบัน

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสถาบันฯ ประจำปี 2563 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักธรรมมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แก่ นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่, นางลัดดา แสงสง่า หัวหน้างานการเงิน, นางสุดารัตน์ ดีอินทร์ หัวหน้างานการบัญชี และนางสาวธนภรณ์ อินต๊ะนอน เจ้าหน้าที่งานบัญชี ในการนี้ สถาบันฯได้มอบหมายกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบได้แก่ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานการบัญชี และกลุ่มงานพัสดุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินงานด้วยความสะดวก เรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบต่อไป