270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สอน. จัดโครงการปฐมนิเทศ online – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

สอน. จัดโครงการปฐมนิเทศ online

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง smart classroom วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษานี้ เป็นดำเนินกิจกรรมผ่านระบบ Conference online ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ณ ห้อง Smart Class room และห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ณ ห้อง Smart Class room วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ณ ห้อง Smart Class room และห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ณ ห้อง Smart Class room วิทยาลัยเทคนิคน่าน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางในการศึกษา และเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) มีความเข้าใจและปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ สร้างสัมพันธภาพให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ ครู-อาจารย์ ผู้อบรมสั่งสอนวิชาและเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในระเบียบข้อปฏิบัติร่วมกันอีกด้วย นอกจากนี้ผู้อำนวยการสถาบันฯ ยังได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ได้มีโอกาสพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันของสถานศึกษาทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งจะกำหนดจัดต่อจากกิจกรรมนี้ส่วนวันเวลาจะกำหนดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง