244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สถาบันการอาชีวศึกษาภาเหนือ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ระดับชาติ” – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาเหนือ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ระดับชาติ”

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ระดับชาติ” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมี คณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เข้าร่วมการประชุม
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ระดับชาติ” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ในระดับชาติได้ ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ดร.คำนึง ทองเกตุ ดร.สุพัตรา พรหมพิชัย และ อาจารย์สุวรรณา พูนกล้า ที่สละเวลามาร่วมเป็นวิทยากรสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดเผยเทคนิคในการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการครั้งนี้