270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วันเปิดโลกเทคนิค Open House วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

วันเปิดโลกเทคนิค Open House วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ผู้บริหาร สอน.2 ร่วมพิธีเปิดงาน วันเปิดโลกเทคนิค Open House วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิดงานวัน เปิดโลกเทคนิค Open House พร้อมด้วย นายจรัสพงษ์ วรรณสอน นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานวันเปิดโลกเทคนิค Open House วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปี 2563 ต่อประธานในพิธี สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอนที่ได้จากการแก้ปัญญาในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC การแสดงผลงานนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ การแนะแนวการศึกษาต่อ และการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี โดยมีสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงราย 15 แห่ง จำนวน 400 คน เข้าร่วมชมการจัดงาน
นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน นักศึกษา ให้กับสถานประกอบการ และชุมชนที่เป็นภาคีเครือข่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายตลอดมา อีกทั้งได้เชิญบริษัท ห้างร้าน ที่ผลิตและจำหน่าย ทางด้านอุปกรณ์ เครื่องยนต์ เครื่องมือทางด้านช่างอุตสาหกรรม มาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา อีกด้วย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอชื่นชมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม วันเปิดโลกเทคนิค Open House วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และขอร่วมส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในการศึกษาทางด้านสายอาชีพ ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีต่อไป