สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ร่วมพิธีเปิดและ ให้กำลังใจคณะทีมงาน Fixit Center

ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ออกเยี่ยมให้กำลังใจทีมงาน Fixit Center สถานศึกษาในสังกัดฯ ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและ ให้กำลังใจคณะทีมงาน Fixit Center วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านป่ายาง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเทพชัย ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานต่อ นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center ประจำปี2562 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นั้น ได้แบ่งศูนย์บริการออกเป็น 2 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์บริการโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านป่ายาง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน และ 2.ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธี
ด้านจังหวัดแพร่ นำโดย นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังในพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ 1. ศูนย์บริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ บ้านปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 2.ศูนย์บริการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม อ.เมือง จ.แพร่
โดยการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ Fixit Center ประจำปี 2562 นั้น เป็นการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาค ประชาสังคม มีกิจกรรม ประกอบด้วย 1.บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 2.บริการสร้าง ต่อยอดอาชีพโดยสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 3.บริการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำครูนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ และนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
อย่างไรก็ตามในส่วนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ยังให้การสนับสนุน ติดตาม การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักในการออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนต่อไป