270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ในการตรวจประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมโกศัยนคร อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมีสาขาหลักสูตรที่ต้องรับการประเมิน ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 วิทยาลัยชีวศึกษาเชียงรายและวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคน่าน และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นผู้ประเมินตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร