สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประธานการประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2561 มีวาระพิจารณาสำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อมหลักสูตรบีเทค ประเทศอังกฤษ (BTEC – Business and Technology Education Council) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ให้การรับรองหลักสูตร 2) พิจารณาแนวทางจัดหลักสูตรโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น (KOSEN – Koutou Senmon Gakkou) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตกลงทำความร่วมมือนำหลักสูตรโคเซ็นมาจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัด และ 3) ขยายผลความร่วมมือไทย – จีน ให้ต่อเนื่องในสาขาวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2