270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประชุม Conference 9 สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประชุม Conference 9 สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจรัสพงษ์ วรรณสอน และนายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดำเนินการประชุมสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 4 จังหวัด 9 สถานศึกษา ผ่านช่องทาง ระบบVideo Conference โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา ครูผู้สอนประจำสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดในการจัดทำหรือส่งข้อมูลต่างๆที่มีความเป็น โดยแนวทางการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี การขอความร่วมมือในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอขอบคุณทุกสถานศึกษาในสังกัด มา ณ ที่นี้.