ประชุมหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดศูนย์สอนหลักสูตร BTEC

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดศูนย์สอนหลักสูตร BTEC ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ หอการค้าไทย และ Pearson (ประเทศอังกฤษ) โดยมีผู้แทนจาก Pearson ได้แก่ 1) Mr.Warren Stanworth ผู้แทน Pearson – BTEC Expert และ 2) คุณปทุมรัตน์ จือเหลียง Pearson – BTEC Thailand ได้เข้าให้ข้อมูลในที่ประชุมเพื่อนำหลักสูตร BTEC มาเปิดสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ในรูปแบบ short course training โดยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นำร่องเตรียมเปิดหลักสูตร BTEC เป็นหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาการท่องเที่ยว