สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รศ.ดร. นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 5/2563 ห้องประชุมไชยนารายณ์ โดยมีวาระสำคัญดังนี้
1) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลสีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการ พัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนพื้นที่สูง
2) นายกสภาสถาบันฯ ร่วมนำเสนอรายงานการดำเนินงานการจัดการศึกษาร่วมกับประเทศจีน ในหลักสูตรทวิวุฒิ กับหน่วยงานของรัฐบาลจีนโดยความร่วมมือกับบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีผู้บริหารอาชีวศึกษาจากหลายประเทศเข้าร่วมประชุม อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ฯลฯ
3) นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ โดยทีมวิทยากรจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ได้แก่
– ดร.สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล กรรมการผู้จัดการบริษัทไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– ผศ.ดร.ปิยะนุช จริงจิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– ผศ.ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี