สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิตฯ สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2

คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา สอน. 2 ร่วมนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เข้าร่วมแข่งขัน ในงานการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิตฯ สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 นายเจี๋ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิตฯ สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมแข่งขัน ในงานการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิตฯ สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยในปีนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดทั้งหมด จำนวน 9 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลจากการประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มาแล้ว