สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานประกันระดับสถาบัน

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานประกันระดับสถาบัน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้ทบทวนเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ต่อไป