270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีวาระสำคัญในการประชุมวันนี้ ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนภาคฤดูร้อนและการปรับเปลี่ยนรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป GE ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ประสานและดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์