244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีวาระสำคัญในการประชุมวันนี้ ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนภาคฤดูร้อนและการปรับเปลี่ยนรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป GE ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ประสานและดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์