270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในการประชุมดังนี้ การรายงานผลการดำเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย-จีน โดยมีนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จาก สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้เล่าประสบการณ์ที่ได้รับในการเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว แก่คณะกรรมการสภาฯ จากนั้น มีวาระเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ตามรอยประยุคลบาท ปีงบประมาณ 2563 สรุปภาวะการมีงานทำของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงราย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และอื่นๆ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2