244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ ขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ ขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ ขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบการศึกษา โดยมี นายสาธิต สุทธธง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รองประธานกรรมการ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดร.บรรจง ไชยรินคำ อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.คำนึง ทองเกตุ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นกรรมการในการพิจารณาทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ โดยผลการพิจารณาดังกล่าว สถาบันฯจะดำเนินการแจ้งไปยังนักศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดดังกล่าวให้ทราบ