สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดสำหรับอาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดสำหรับนักศึกษา

เอกสารประกอบการรับสมัคร

ช่องทางการติดต่อ
ไลน์ไอดี : e.19071995
โทร : 062-027-5457
นางสาวกมลชนก รุ่งระวี ผู้ประสานงาน